Regulamin Serwisu i Polityka Prywatności

Szanowni Klienci,

 

W trosce o Państwa zadowolenie z naszych usług i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Państwa danych osobowych powierzanych firmie Max Nieruchomości Maja Kurleto będącego Administratorem danych osobowych (zwanego dalej „Administratorem”) informujemy, że Administrator działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.

§ 1

Administratorem danych osobowych jest: Max Nieruchomości Maja Kurleto z siedzibą w Krakowie (30-418), pod adresem ul. Zakopiańska 58, REGON: 120781013, NIP: 6342377165.

§ 2

Administrator jest właścicielem strony internetowej www.maxnieruchomosci.com (zwanej dalej: „Serwisem”) i zapewnia Klientom odwiedzającym Serwis bezpieczeństwo zgodnie ze standardem wymaganym w RODO.

§ 3

Klienci korzystający z Serwisu mają zapewnione bezpieczeństwo na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4

Administrator oświadcza, że korzysta z plików cookies w Serwisie, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

§ 5

Administrator oświadcza, że nie dokonuje profilowania Klientów oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sposób, o którym mowa w art. 22 RODO.

§ 6

Treści umieszczone w serwisie tj. ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób mające charakter informacyjny, poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one zaś oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Administrator przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe  w celach marketingowych lub udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Administratora na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a RODO.

§ 8

Administrator ogranicza zbieranie danych przez Serwis i wykorzystywanie informacji o Klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 5 ust.1 lit. C RODO.  W szczególności zbierając dane osobowe te spośród nich, których podanie jest niezbędne do udzielenia informacji z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

§ 9

 1. Klienci mogą za pośrednictwem Serwisu skorzystać z dostępnego formularza kontaktowego znajdującego się w zakładkach „Home”, „Kontakt” i „Zgłoś ofertę”. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Klient zostanie poproszony o akceptację niniejszego Regulaminu i Polityk prywatności po przez zaznaczenie odpowiedniego pola. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu drogą telefoniczną, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).
 2. W przypadku zapytań ofertowych dane przetwarzane są przez okres 1 miesiąca od daty udzielenia informacji, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  w obrocie nieruchomościami przez dalszy okres trwania tej umowy.

§ 10

Administrator informuje, że nie publikuje w Serwisie żadnych danych osobowych swoich klientów, które pozyskał w związku z wykonywaniem umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

§ 11

Administrator uprawniony jest do ujawnienia lub przekazywania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub europejskiego i usługodawcom działającym na zlecenie Administratora na podstawie art. 28 RODO. Takie dane powierzane są wyłącznie podmiotom przetwarzającym na określonych warunkach w niezbędnym zakresie i na okres, jaki jest niezbędny do uzyskania celu realizacji określonej usługi.

§ 12

Administrator oświadcza, że wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu działają z upoważnienia administratora i przed dopuszczeniem do takiego przetwarzania zostały odpowiednio przygotowane. Ponadto Administrator stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i narzędzi programowych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w niezbędnym zakresie.

§ 13

Dane mogą być udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pośrednictwa kredytowego w celu przedstawienia oferty kredytowej tylko na podstawie dodatkowej zgody, o której mowa w art. 7 RODO wyrażonej przez Klienta na takie udostępnienie.

§ 14

Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klienta danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystanie.

§ 15

Administrator gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności, a więc osób, których dotyczą zbierane dane.

§ 16

Klient podaje dobrowolnie swoje dane osobowe potrzebne do złożenia oferty lub otrzymywania informacji marketingowych dobrowolnie, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi lub wykonanie usług świadczonych przez Administratora.

§ 17

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą Administrator zapewnia w każdym czasie prawo do:
 1. odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO);
 2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 3. prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO);
 4. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
 7. prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami w formie elektronicznej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO). 
 1. Administrator może odmówić realizacji powyższych praw w sytuacji, gdy nie będzie w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

§ 18

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumentach wykonanej usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przechowywane na potrzeby fiskalne i dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§ 19

Ze względów technicznych realizacja prawa przenoszenia danych pomiędzy Administratorami możliwa jest jedynie bezpośrednio do Klienta, który złożył taką dyspozycję. Standardowym formatem przekazania danych przez Administratora jest zaszyfrowana korespondencja mailowa. Jeśli Klient nie posiada adresu mailowego, Administrator przekaże mu ją za pośrednictwem poczty na nośniku typu CD/DVD lub innym powszechnie używanym.

§ 20

Stosownie do treści art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to nadmiernie utrudnione.

§ 21

Administrator informuje, że Klientom przysługują następujące środki ochrony:

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 ust. 1 RODO;
 2. prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył Pana/Pani skargi lub nie poinformował Pana/Pani w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
 3. prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Panu/Pani na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).

§ 22

Klient w celu realizacji swoich praw wynikających z art. 15-18, art. 20, art. 21 RODO lub mający pytania dotyczące powyższej polityki prywatności może skontaktować się ze Administratorem wysyłając e-mail na adres: 

biuro@maxnieruchomosci.com,

listownie na adres Administratora:

Max Nieruchomości Maja Kurleto

ul. Zakopiańska 58, Kraków

albo

za pomocą „Formularza kontaktowego” dostępnego w Serwisie www.maxnieruchomosci.com w zakładce „Kontakt”.

§ 23

Administrator oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

§ 24

Administrator przez publikację w Serwisie imion i nazwisk pracowników, danych kontaktowych i danych adresowych wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu, współpracy lub otrzymywania ofert od osób trzecich. 

§ 25

Zawartość Serwisu jest własnością Max Nieruchomości Maja Kurleto. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Dalsze korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację regulaminu serwisu i polityki prywatności. Zapoznaj się z regulaminem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close